1. Obligatoryjne zajęcia wychowania fizycznego, zapisane w planie studiów kierunku,

  zaliczane są po zakończeniu semestru wpisem do indeksu.

  Formą zaliczenia jest ,,zal” zgodnie z regulaminem studiów.

 2. Podstawowymi warunkami zaliczenia wf są: określony regulaminem studiów

  oraz programem wychowania fizycznego aktywny udział w zajęciach praktycznych

  organizowanych przez Sekcję Dydaktyczą dla studentów odpowiedniego

  semestru zgodnie z planem studiów.

 3. W odniesieniu do pkt. 2 ustala się:


  1. każdy student ma prawo do JEDNEJ nieusprawiedliwionej nieobecności w semestrze

  2. w przypadku większej liczby nieobecności nieusprawiedliwionych student ma obowiązek odrobić

   te zajęcia, jednakże liczba odrobionych zajęć nie może przekraczać dwóch w semestrze


 4. W przypadku czasowej niezdolności do zajęć student zobowiązany jest przedstawić

  zwolnienie lekarskie w terminie 14 dni od dnia powrotu na zajęcia.

 5. Zwolnienia długoterminowe powyżej 6 tygodni lub całkowite na okres semestru

  wystawia lekarz specjalista w zakresie danej jednostki chorobowej.

 6. Osoby ubiegające się o zwolnienie całkowite z uczęszczania na zajęcia wf

  winny przedstawić odpowiednie zaświadczenie Dyrektorowi Centrum Sportu i Rekreacji.